SOCIAL
OFFICE ADDRESS 1e Middellandstraat 103 3021 BD  Rotterdam Netherlands
CONTACT 5rhythms@ronhagendoorn.com +31 10 7370270
© 2018 Ron Hagendoorn. All Rights Reserved.
5Rhythms social media logo 5Rhythms social media logo
MOBILE APP
5Rhythms mobile app - Play Store logo 5Rhythms mobile app - App Store logo
Dutch.    Bij    de    organisatie    van    dansworkshops    gaan    wij    financiële    verplichtingen    aan.    Om    deze    reden    is    je    aanmelding    niet    vrijblijvend    en    zijn    er annuleringsvoorwaarden. Annuleren kan telefonisch of per e-mail. Het niet betalen van de cursusprijs geldt niet als annulering. Indien    je    annuleert    tot    4    weken    voor    aanvang    van    de    geboekte    workshop    ontvang    je    90%    van    het    betaalde    bedrag    retour.    Ten    minste    wordt    er € 30,- annuleringsvergoeding ingehouden. Indien je annuleert tussen 4 en 2 weken voor aanvang van de geboekte workshop ontvang je 50% van het betaalde bedrag retour. Indien je annuleert binnen 2 weken voor aanvang van de geboekte workshop ontvang je 25% van het betaalde bedrag retour. De   vermelde   bedragen   zijn   inclusief   6%   omzetbelasting.   Na   iedere   online   aanmelding   ontvang   je   automatisch   een   factuur   inclusief   btw   specificatie.   Deze   factuur wordt verzonden per e-mail. Wij beschikken over de vereiste Buma- en Sena licenties voor het publiekelijk afspelen van muziek.   Wij   dragen   zorg   voor   een   veilige   en   geschikte   dansomgeving.   Je   bent   echter   zelf   verantwoordelijk   voor   jouw   gezondheid.   Ben   je   onder   behandeling   van   een   arts en/of   gebruik   je   medicijnen?   Neem   dan   voor   deelname   contact   met   ons   op.   De   danslocatie   is   doorgaans   niet   toegankelijk   voor   derden.   Wij   zijn   echter   niet verantwoordelijk voor jouw persoonlijke spullen. We raden je aan om kostbaarheden mee de danszaal in te nemen.   De   door   jou   verstrekte   persoonsgegevens   worden   bewaard   in   een   beveiligd   adressenbestand.   Deze   gegevens   worden   naderhand   gebruikt   om   je   te   informeren over   nieuwe   workshops.   Indien   je   deelneemt   aan   een   workshop   die   door   ons   wordt   georganiseerd   voor   een   andere   (veelal   buitenlandse)   docent,   dan   ontvangt   die docent   jouw   e-mailadres.   De   gegevens   worden,   behalve   in   de   hiervoor   vermelde   situatie,   nooit   uitgewisseld   met   derden.   Persoonlijke   gegevens   die   je   via   deze website   verzendt   (zoals   bij   het   aanvragen   van   de   nieuwsbrief   of   doen   van   een   online   betaling)   worden   versleuteld   verzonden.   Dit   garandeert   online   veiligheid   en privacy.
Cancellation policy and conditions are written in Dutch and English .
English.   In   the   organization   of   dance   workshops   we   confront   financial   obligations.   For   this   reason   your   application   is   not   required   and   there   are   cancellation   terms. Cancel by phone or email. Nonpayment of the course price does not apply to cancellation. If   you   cancel   up   to   4   weeks   before   commencement   of   the   booked   workshop,   you   will   receive   90%   of   the   refunded   amount.   A   cancellation   fee   of   at   least   €   30,- will be withheld. If you cancel between 4 and 2 weeks before commencement of the booked workshop, you will receive 50% of the refunded amount. If you cancel within 2 weeks before commencement of the booked workshop, you will receive 25% of the refunded amount. The   stated   amounts   include   6%   sales   tax.   After   each   online   application   you   automatically   receive   an   invoice   including   specification   of   VAT.   This   invoice   will   be   sent   by e-mail. We have the required licenses for public music playback.   We   ensure   a   safe   and   suitable   dance   environment.   However,   you   are   responsible   for   your   health.   Are   you   in   treatment   by   a   doctor   and/or   do   you   use   medicines? Then   contact   us   before   participation.   The   dance   location   is   usually   not   accessible   to   third   parties.   However,   we   are   not   responsible   for   your   personal   items.   We recommend that you take your valuables into the dance hall.   The   personal   information   provided   by   you   is   stored   in   a   secured   database.   This   information   will   be   used   to   inform   you   about   new   workshops.   If   you   attend   a workshop   organized   by   us   for   another   (mostly   guest)   teacher,   that   teacher   will   receive   your   e-mail   address.   The   data   are   never   exchanged   with   third   parties   except in   the   aforementioned   situation.   Personal   information   you   send   through   this   website   (such   as   when   requesting   the   newsletter   or   making   an   online   payment)   will   be sent encrypted. This guarantees online security and privacy.
Cancellation policy and conditions in English
SIGN UP SIGN UP
SOCIAL
OFFICE ADDRESS 1e Middellandstraat 103 3021 BD  Rotterdam Netherlands
CONTACT 5rhythms@ronhagendoorn.com +31 10 7370270
© 2018 Ron Hagendoorn. All Rights Reserved.
5Rhythms social media logo 5Rhythms social media logo
MOBILE APP
5Rhythms mobile app - Play Store logo 5Rhythms mobile app - App Store logo
SIGN UP
Dutch.   Bij   de   organisatie   van   dansworkshops   gaan   wij financiële    verplichtingen    aan.    Om    deze    reden    is    je aanmelding         niet         vrijblijvend         en         zijn         er annuleringsvoorwaarden.   Annuleren   kan   telefonisch   of per   e-mail.   Het   niet   betalen   van   de   cursusprijs   geldt niet als annulering. Indien   je   annuleert   tot   4   weken   voor   aanvang   van de   geboekte   workshop   ontvang   je   90%   van   het betaalde    bedrag    retour.    Ten    minste    wordt    er € 30,- annuleringsvergoeding ingehouden. Indien    je    annuleert    tussen    4    en    2    weken    voor aanvang   van   de   geboekte   workshop   ontvang   je 50% van het betaalde bedrag retour. Indien   je   annuleert   binnen   2   weken   voor   aanvang van   de   geboekte   workshop   ontvang   je   25%   van het betaalde bedrag retour. De        vermelde        bedragen        zijn        inclusief        6% omzetbelasting.   Na   iedere   online   aanmelding   ontvang je   automatisch   een   factuur   inclusief   btw   specificatie. Deze      factuur      wordt      verzonden      per      e-mail.      Wij beschikken   over   de   vereiste   Buma-   en   Sena   licenties voor het publiekelijk afspelen van muziek.   Wij     dragen     zorg     voor     een     veilige     en     geschikte dansomgeving.    Je    bent    echter    zelf    verantwoordelijk voor   jouw   gezondheid.   Ben   je   onder   behandeling   van een   arts   en/of   gebruik   je   medicijnen?   Neem   dan   voor deelname    contact    met    ons    op.    De    danslocatie    is doorgaans    niet    toegankelijk    voor    derden.    Wij    zijn echter    niet    verantwoordelijk    voor    jouw    persoonlijke spullen.   We   raden   je   aan   om   kostbaarheden   mee   de danszaal in te nemen.   De    door    jou    verstrekte    persoonsgegevens    worden bewaard     in     een     beveiligd     adressenbestand.     Deze gegevens     worden     naderhand     gebruikt     om     je     te informeren      over      nieuwe      workshops.      Indien      je deelneemt    aan    een    workshop    die    door    ons    wordt georganiseerd   voor   een   andere   (veelal   buitenlandse) docent,   dan   ontvangt   die   docent   jouw   e-mailadres.   De gegevens    worden,    behalve    in    de    hiervoor    vermelde situatie,    nooit    uitgewisseld    met    derden.    Persoonlijke gegevens   die   je   via   deze   website   verzendt   (zoals   bij   het aanvragen   van   de   nieuwsbrief   of   doen   van   een   online betaling)        worden        versleuteld        verzonden.        Dit garandeert online veiligheid en privacy.
English.   In   the   organization   of   dance   workshops   we confront    financial    obligations.    For    this    reason    your application   is   not   required   and   there   are   cancellation terms.   Cancel   by   phone   or   email.   Nonpayment   of   the course price does not apply to cancellation. If      you      cancel      up      to      4      weeks      before commencement    of    the    booked    workshop,    you will    receive    90%    of    the    refunded    amount.    A cancellation fee of at least € 30,- will be withheld. If    you    cancel    between    4    and    2    weeks    before commencement    of    the    booked    workshop,    you will receive 50% of the refunded amount. If       you       cancel       within       2       weeks       before commencement    of    the    booked    workshop,    you will receive 25% of the refunded amount. The   stated   amounts   include   6%   sales   tax.   After   each online   application   you   automatically   receive   an   invoice including   specification   of   VAT.   This   invoice   will   be   sent by    e-mail.    We    have    the    required    licenses    for    public music playback.   We    ensure    a    safe    and    suitable    dance    environment. However,   you   are   responsible   for   your   health.   Are   you in   treatment   by   a   doctor   and/or   do   you   use   medicines? Then     contact     us     before     participation.     The     dance location    is    usually    not    accessible    to    third    parties. However,    we    are    not    responsible    for    your    personal items.    We    recommend    that    you    take    your    valuables into the dance hall.   The   personal   information   provided   by   you   is   stored   in a   secured   database.   This   information   will   be   used   to inform    you    about    new    workshops.    If    you    attend    a workshop   organized   by   us   for   another   (mostly   guest) teacher,   that   teacher   will   receive   your   e-mail   address. The   data   are   never   exchanged   with   third   parties   except in   the   aforementioned   situation.   Personal   information you     send     through     this     website     (such     as     when requesting     the     newsletter     or     making     an     online payment)    will    be    sent    encrypted.    This    guarantees online security and privacy.
Cancellation   policy   and   conditions   are   written   in   Dutch and English .
Cancellation policy and conditions written in English.
SIGN UP SIGN UP